Πολιτική Προστασίας

 1. Υπεύθυνος για τη συλλογή και τυχόν επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας είναι η κάτωθι εταιρεία (εφεξής και ως η «Εταιρεία»):
  • Επωνυμία: ΚΑΖΑΝΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Διακριτικός τίτλος: KAZA HELLAS S.A.
  • Έδρα: Αθήνα (οδός οδός Ραφτοπούλου, αρ. 19 & Μάχης Αναλάτου, αρ. 89).
  • Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected].
 2. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
 3. Η Εταιρεία διατηρεί τον διαδικτυακό τόπο «www.kazahellas.gr» (εφεξής και ως η «Ιστοσελίδα») στον οποίο μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα επισκέπτες (εφεξής και ως «Χρήστες»), δίχως να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα αυτών.
 4. Cookies. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται η χρήση “cookies”. Το cookie είναι μια πληροφορία την οποία μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο Χρήστης και στη συνέχεια να ανακτηθεί. Το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο δικτυακό τόπο εκτός από εκείνον που το δημιούργησε. Τα περισσότερα cookies διατηρούνται μόνο όσο διαρκεί η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον Χρήστη του δικτυακού τόπου μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με άλλο μέσο. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα με κατάλληλη ρύθμιση στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί να ειδοποιείται κάθε φορά που του αποστέλλονται cookies, ώστε να τα αποφεύγει. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης ειδοποιείται με κατάλληλη ένδειξη στην Ιστοσελίδα ότι γίνει χρήση Cookies και καλείται να εγκρίνει τη χρήση αυτή. Εάν δεν την εγκρίνει, τότε δεν γίνεται χρήση των cookies ωστόσο δύναται η περιήγηση στην Ιστοσελίδα να είναι δυσχερής ή και αδύνατη. Εάν την εγκρίνει, τότε ενδέχεται να γίνεται χρήση των cookies.
 5. Εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε Χρήστες της Ιστοσελίδας. Μερικά από τα στοιχεία των Χρηστών που δύναται να απαιτούνται για την εγγραφή αυτών και τα οποία καταχωρούνται από τους Χρήστες και αποθηκεύονται έστω και προσωρινά από την Εταιρεία είναι τα εξής: (α) όνομα-επώνυμο / επωνυμία, (β) Α.Φ.Μ., (γ) έδρα, (δ) E-mail, (ε) σταθερό τηλέφωνο ή και κινητό τηλέφωνο, (στ) εμπορική ή μη ιδιότητα. Κατόπιν καταχώρισης των στοιχείων αυτών από το Χρήστη, η Εταιρεία προβαίνει σε έλεγχο του Α.Φ.Μ. στο σύστημα VIES προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπορική ιδιότητα. Εφόσον δεν διαπιστώνεται η εμπορική ιδιότητα, γίνεται η εγγραφή του Χρήστη ως ιδιώτη και τα στοιχεία σε αυτή την περίπτωση θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση αυτών από την Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό: (α) την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας και (β) την εμπορική επικοινωνία με αυτόν μέσω e-mail και τηλεφώνου. Εφόσον διαπιστωθεί η εμπορική ιδιότητα του Χρήστη, γίνεται η εγγραφή του στην Ιστοσελίδα με την εμπορική ιδιότητα. Στην τελευταία περίπτωση, τα στοιχεία θα τηρούνται και θα γίνονται χρήση αυτών από την Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό: (α) την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας, (β) την παροχή πρόσβασης σε τιμοκαταλόγους της Εταιρείας, (γ) την παροχή πρόσβασης σε πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας προκειμένου να παραγγέλλει, αγοράζει προϊόντα της Εταιρείας και πληρώνει ηλεκτρονικά (υπό κατασκευή αυτή τη στιγμή), συνεπώς η Εταιρεία θα κάνει χρήση των στοιχείων αυτών και για τις επί μέρους δικαιοπραξίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο χρησιμοποίησης της πλατφόρμας διαδικτυακής πώλησης, και (δ) την εμπορική επικοινωνία με αυτόν μέσω e-mail και τηλεφώνου.
 6. Συγκατάθεση για συλλογή, χρήση και εμπορική επικοινωνία. Στο τελευταίο βήμα της καταχώρισης των στοιχείων από το Χρήστη και πριν τη συλλογή και αποθήκευση αυτών από την Εταιρεία, καλείται σωρευτικά (α) να συμφωνήσει πλήρως με την παρούσα Πολιτική, (β) να συγκατατεθεί στη συλλογή και χρήση τους σύμφωνα με την παρούσα και (γ) να συγκατατεθεί ώστε να δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του πελάτη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, άλλως, εάν δεν συμφωνήσει με τα ανωτέρω ακυρώνεται η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων, τα τελευταία δεν συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Εταιρεία και δεν εγγράφεται ο Χρήστης στην Ιστοσελίδα.
 7. Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης. Στο πλαίσιο εγγραφής του Χρήστη, ο τελευταίος θέτει username και κωδικό που μόνο εκείνος δύναται να γνωρίζει και με τα στοιχεία αυτά έχει αποκλειστική πρόσβαση στα καταχωρημένα στοιχεία του στην Ιστοσελίδα τα οποία δύναται να διορθώνει και επικαιροποιεί. Συνεπώς πρόσβαση στα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης, έχει μόνο ο τελευταίος και η Εταιρεία.
 8. Δικαίωμα ενημέρωσης και εναντίωσης. Κάθε Χρήστης, έχει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και εναντίωσης που προβλέπει ο νόμος, κατόπιν γραπτού αιτήματος που αποστέλλεται στην Εταιρεία με συστημένη επιστολή ή και μέσω e-mail, συνοδευόμενων των τελευταίων με έγγραφο ταυτοπροσωπίας ήτοι φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή με σάρωση των εγγράφων αυτών και έναντι εκάστοτε καθοριζόμενου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλης αρμόδιας Αρχής ποσού. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος από την Εταιρεία τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοπροσωπίας καταστρέφονται ή διαγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος.
 9. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης μπορεί να αντιταχθεί δίχως επιβάρυνση στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών με ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω υπό 8. διαδικασίας, στην οποία περίπτωση συμφωνεί πως η Εταιρεία δύναται να τον διαγράψει από Χρήστη καθώς και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα και για την οποία ενέργεια της Εταιρείας ενημερώνεται μέσω e-mail.
 10. Μη αποκάλυψη δεδομένων. Η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως δηλώνονται και συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να αποκαλύψει τα ανωτέρω δεδομένα του Χρήστη στις περιπτώσεις που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία και ιδίως εφόσον κληθεί προς τούτο από Δημόσια Αρχή. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο παροχή σε τρίτους προς εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων των Χρηστών. Εξαίρεση στις ανωτέρω δεσμεύσεις της Εταιρείας απέναντι στο Χρήστη, υφίσταται και στην περίπτωση που ο Χρήστης συναινέσει σχετικά ρητά και εγγράφως.
 11. Δικαίωμα Διαγραφής. Σε περίπτωση που Χρήστης του οποίο τα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί επιθυμεί τη διαγραφή τους, δύναται να στείλει σχετικό e-mail στη δ/νση ηλ. ταχυδρομείου [email protected] στο οποίο θα επισυνάπτει σαρωμένο το Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό του, άλλως μπορεί να αποστέλλει συστημένη επιστολή με σχετικό αίτημα και φωτοτυπία των ανωτέρω εγγράφων ταυτοπροσωπίας και θα ειδοποιείται σχετικά για τη διαγραφή των στοιχείων τους συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω εγγράφων ταυτοπροσωπίας. Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί τη διαγραφή των στοιχείων του Χρήστη πλην του ανωτέρω εγγράφου ταυτοπροσωπίας, εφόσον δεν είναι υποχρεωμένη προς τούτο από το νόμο και ιδίως, εφόσον τα στοιχεία δεν εμπίπτουν στην έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ή για την ικανοποίηση αξιώσεών της ή για την προστασία της από αξιώσεις εναντίον της.
 12. Το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής η Εταιρεία δύναται να ενημερώσει τους Χρήστες με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως μέσω e-mail. Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες καλούνται να ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας.
 13. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή και γενικότερα από τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της επικοινωνίας, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Απρίλιος 2018