Όροι Χρήσης

 • H επιχείρηση με τα κάτωθι αναφερόμενα στοιχεία (εφεξής και ως η «Εταιρεία») δημιούργησε και διατηρεί την ιστοσελίδα «www.kazahellas.gr» (εφεξής και ως η «Ιστοσελίδα»), με σκοπό την πληροφόρηση των επισκεπτών αυτής (εφεξής και ως «Χρήστες») για την Εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει και την αγορά και προμήθεια προϊόντων από την Εταιρεία (αυτή τη στιγμή δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα):
 • Επωνυμία: ΚΑΖΑΝΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Διακριτικός τίτλος: KAZA HELLAS S.A.
 • Έδρα: Αθήνα (οδός Ραφτοπούλου, αρ. 19 & Μάχης Αναλάτου, αρ. 89).
 • Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected].
 • Η χρήση της Ιστοσελίδας (στην έννοια της οποία εντάσσονται και οι περαιτέρω υποσελίδες) και των υπηρεσιών μέσω αυτής, διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
 • Η χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί με την παρούσα ή και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας οφείλει να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.
 • Οι Χρήστες που κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:
 1. Αποδέχονται της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.
 2. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στην Ιστοσελίδα, όπως όλως ενδεικτικά, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κ.λ.π., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.
 3. Οι Χρήστες, εκτός και αν λάβουν την γραπτή έγκριση της Εταιρείας, απαγορεύεται να κάνουν εμπορική χρήση της Ιστοσελίδας για δικό τους όφελος ή όφελος τρίτων και τέτοια χρήση συμφωνείται ότι αποτελεί τόσο οι υπό 2. ανωτέρω ενέργειες όσο και η παραπομπή στην Ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (υπερσυνδέσεις).
 4. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες .
 5. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό οι Χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση της Ιστοσελίδας.
 6. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών του Χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των συστημάτων που υποστηρίζουν την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, λόγω ανωτέρα βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
 7. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρει. Σε κάθε περίπτωση, η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες.
 8. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος της Ιστοσελίδας ή/και να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την παροχή μέρους ή όλων των υπηρεσιών που παρέχει μέσω αυτής, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό της για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης Χρηστών στην Ιστοσελίδα, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτής, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, την καθυστέρηση ή κακής ποιότητας λήψης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή απώλειας των περιεχόμενού τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.
 9. Οι σύνδεσμοι (υπερσυνδέσεις) που τυχόν υπάρχουν στην Ιστοσελίδα παραπέμποντας σε άλλες ιστοσελίδες, παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Χρηστών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την λειτουργία των συνδέσμων, ούτε αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους. Κατά συνέπεια, η χρήση και η πρόσβαση στις συνδεόμενους ιστοσελίδες γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται, και τη λειτουργία, των συνδέσμων και των αντίστοιχων ιστοσελίδων. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω ιστοσελίδων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτές διαχειρίζονται τους επισκέπτες και χρήστες τους. Συνεπώς, οι Χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων και να απευθύνονται στους διαχειριστές αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.
 10. Το περιεχόμενο της παρούσας υπό τον τίτλο «Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας», είναι δυνατόν να τροποποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για τους ισχύοντες Όρους Χρήσης.
 11. Οποιοσδήποτε όρος αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και επικοινωνείται στον Χρήστη, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικού Νόμους. Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή και γενικότερα τη χρήση της Ιστοσελίδας και της υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο

Απρίλιος 2018