Πολιτική Ποιότητας

Η KAZA HELLAS ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην βελτίωση της οργανωτικής της δομής αποσκοπώντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αποφάσισε να αναπτύξει και να εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001 : 2015.

Η πολιτική της KAZA HELLAS είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, των ενδιαφερόμενων μερών, της νομοθεσίας και να ικανοποιούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

Οι προδιαγραφές ποιότητας θα είναι σύμφωνες με τις επιβαλλόμενες από την νομοθεσία ή/και θα τις υπερκαλύπτουν σε περίπτωση που οι υπάρχουσες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων μακροπρόθεσμα η Εταιρεία:

  • Βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και τις διαδικασίες σύμφωνα με την προσέγγιση διακύβευσης που εφαρμόζει
  • Εφαρμόζει την τήρηση των κανόνων ορθής συμπεριφοράς και επαγγελματισμού από το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης
  • Εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της
  • Προσπαθεί για ποιοτική τελειότητα σε ατομικό επίπεδο και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Η KAZA HELLAS πιστεύει ότι η επιτυχία μετριέται από την συνεχή ικανοποίηση των πελατών της.

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός συμμετέχει όλο το προσωπικό από την Διοίκηση έως τα στελέχη, στην διερεύνηση, πρόληψη μη συμμορφώσεων και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και του συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας.

Η δόμηση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελεί βασικό σκοπό της επιχείρησης και για την επίτευξή του έχουν αναπτυχθεί μετρήσιμοι δείκτες και στόχοι, οι οποίοι παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

Για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της επιχείρησης, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, από το σύνολο του προσωπικού.

Η δυνατότητα έκφρασης του προσωπικού και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης, είναι θεσμοθετημένη και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος ενδοεταιρικής κατανόησης και συνεργασίας.

Ο σκοπός της KAZA HELLAS είναι να ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο στις απαιτήσεις του Πελάτη και να του παρέχει την σιγουριά ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα επιτυγχάνεται.